Naše rady, tipy a návody

Prečítajte si zaujímavé články, v ktorých vám ponúkame naše skúsenosti. Sú určené pre zamestancov, zamestnávateľov aj záujemcov o prácu.

Zmena zdravotnej poisťovne

Zmena zdravotnej poisťovne

Kategória: Blog  |  Date: 26. 10. 2017

V prípade ak sa zamýšľate zmeniť svoju zdravotnú poisťovňu je potrebné, aby ste boli oboznámený s hlavným krokom, ktorý treba vykonať a to – oznámiť túto zmenu zamestnávateľovi.

Od 1.januára 2017 boli poistencom zrušené povinnosti pri zmene zdravotnej poisťovne, ktoré vyplývali z ustanovení § 20a§22 zákona č. 580/2004 Z.z., zmena zdravotnej poisťovne vyžadovala:

-        Starej poisťovni vrátiť preukaz poistenca a európsky preukaz

-        Oznámiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým má poistenec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zmenu zdravotnej poisťovne

-        V prípade, že poistenec je samostatne zárobkovo činnosťou osobou, pri zmene zdravotnej poisťovne, písomne vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni výšku preddavku na poistné do 8. januára kalendárneho roka,

-        Vykázať výšku preddavku na poistné do ôsmich dní odo dňa vzniku povinnosti platiť poistné ako samostatne zárobkovo činná osoba.

 

Povinnosti poistenca, ktorý zdravotnú poisťovňu zmenil k 1.januáru kalendárneho roka vyplývajú z stanovenia §23 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov podľa ktorého:

-        Poistenec, ktorý je zamestnancom, je povinný oznámiť zamestnávateľovi počas trvania zamestnania zmenu príslušnej zdravotnej poisťovne do 8 dní odo dňa každej zmeny príslušnej zdravotnej poisťovne, v prípade nesplnenia si povinnosti, môže Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uložiť pokutu a to až do výšky 331€

 Ak je zamestnancom u viacerých zamestnávateľov, je povinný uvedené skutočnosti oznámiť každému zamestnávateľovi.

 

Prihláška do novej zdravotnej poisťovne sa dá poslať najneskôr do 30.septembra dané ho roka. 


 

Kontaktný formulár

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať vyplnením stručného kontaktného formulára a my vás budeme následne kontaktovať.

Alebo nás kontaktujte  telefonicky, všetky naše kontaktné údaje a telefónne čísla nájdete na podstránke kontakt.

 

Copyright (c) 2017 MAHAX Slovakia, s. r. o. Webstránku vytvoril: Chillix - kreatívne ostrá reklama.